Architektura starożytnej Grecji

Wszechstronność ‡świątyń i i ch różnorodość sprawiają ,że bardzo trudno jest orzec, jakie elementy kultury greckiej mają… charakter rodzimy, a jakie są importami.

Jest pewne, źe sztuka i architektura mykeń„ska czerpał‚a inspirację™ przy budowie świątyń„ ze sztuki azjatyckiej. Jest jednak pewne, źe w późniejszym okresie zarówno architektura jak i sztuka wzorował‚y się na Egipcie.

Architektura świątyń

Architektura staroźytnej Grecji to przede wszystkim liczne świą…tynie budowane na cześć róźnych bóstw. Mimo, Że ś›wią…tynie były rozległ‚e i okazał‚e to jednak, Celli, czyli pomieszczenia kultowe był‚y bardzo wą…skie. Uzasadniano to tym, źe ś›wiątynia speł‚niał‚a rolę™ domu bostwa, a nie jak w chrześ›cijaństwie miejsca, w którym gromadzili się™ wierni, aby uczestniczyć‡ w nabźeń„stwie.

Klasyczne s›wia…tynie staroźytnej Grecji budowano zgodnie z wiarą…, źe pewne kształ‚ty i proporcje są… mił‚e bogom. Istnieja… trzy główne antyczne porzadki architektoniczne, które róźnia… się™ ornamentyką… i proporcjami kolumn, a której konstrukcje opierają… sie™ na gł‚owicach.

Wspaniał‚ość‡ greckiej architektury nie polega na wysokim poziomie techniki, lecz na genialnym wyczuciu proporcji oraz wyostrzonej ś›wiadomos›ci perspektywy. Przykladem moźe być‡ zwyczaj pogrubiania ś›rodkowych cz궛ci kolumn po to, by ogla…dane z pewnej odlegl‚osci nie sprawiał‚y wraźenka włlę™sl‚ych.

Zabytki starożytnych Aten

Zabytki staroźytnych Aten podzielone był‚y na trzy główne zespoły:
Akropol z Partenonem i budowle u stóp wzgórza - m. in. teatr Dionizosa, pomnik Lizykratesa,
pozostał‚ości 2 rynków (tj. greckiego - Agory i rzymskiego z Wieźą… Wiatrów)

 • dzielnica garncarzy Keramejkos i wielka nekropolia - grupa budowli na miejscu dzielnicy Hadrianopolis (m. in. Świą…tynia Zeusa Olimpijskiego).

 • W drugiej poł‚owie V w. Ateny pod rzą…dami Peryklesa stal‚y się™ głównym oś›rodkiem sztuki, dzial‚ali tu wybitni architekci. Natomiast w IV w. zapoczą…tkowano monumentalizację™ architektury uźytkowej (teatry, stadiony), powstawał‚y budowle sakralne i świeckie (hotele w Olimpii, arsenał‚ w Pireusie).

  Rozkwit budownictwa

  W okresie hellenizmu (323 - 30 r. p. n. e.) nastą…pił‚ rozkwit urbanistyki i budownictwa uźytkowego. Wznoszono monumentalne budowle ś›wieckie, a w budownictwie mieszkalnym pojawił‚ się dom z malowidł‚ami s›ciennymi, mozaikami posadzkowymi i urza…dzeniami kanalizacyjnymi.

  Domy, w kórych mieszkali Grecy, nawet ci zamoźniejsi, był‚y niepozorne, gdyź rozrzutność w tej dziedzinie i w ogóle nadmierna skł‚onność‡ do popisywania się™ posiadanym majątkiem był‚a źle widziana w polis, narzucają…cej wszystkim mniej więcej podobny, nacechowany umiarkowaniem, tryb źycia. Natomiast zbiorowość‡ czynił‚a wszystko, aby swoim bogom wznieść‡ jak najwspanialsze ś›wiątynie, które stanowił‚y ś›wiadectwo pobożnoś›ci i potęgi państwa.

  Źródła

  N. G. L. Hammond, "Dzieje Grecji", Pań„stwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1973

  John M. Roberts, Azja Wschodnia i Grecja klasyczna, Ilustrowana Historia Śšwiata tom I , Świat Książki Warszawa 1999

  Literatura

  Józef Wolski, "Historia powszechna. Staroźytność‡", Warszawa PWN


  Zobacz takźe:
  Staroźytny Rzym
  Ancient Rome
  Staroźytny Egipt

  Dobierz zestaw

  Strona główna
  Homer i jego dzieła
  Historia Grecji
  Począ…tki Grecji
  Demokracja
  Sparta
  Wojny greckie
  Wojna peloponeska
  Powstanie Ś›wiata
  Wierzenia Greków
  Mity greckie
  Bogowie i boginie
  Mity i legendy
  Architektura Grecji
  Filozofowie
  Pitagoras
  Tales z Miletu
  Monety greckie

  A moĹźe potrzebujesz materiałów do wypracowania z historii? Zobacz:
  Staroźytny Rzym

  Staroźytny Egipt

  Ancient Rome

  Ancient Greece

  Na luzie
  Dobierz zestaw

  Pomoc z matematyki
  Rozwią…zane zadania i przykłady z matematyki

  Pomoc z fizyki
  Rozwią…zane zadania z fizyki